Mysticprompter

29 Ιουνίου, 2008

Διευκρινίσεις για την ετήσια άδεια εργαζομένων

– Η άδεια μπορεί να χορηγηθεί τμηματικά

1) Η άδεια για μεν το πρώτο ημερολογιακό έτος χορηγείται σε τμήματα. Ο εργοδότης υποχρεούται μέχρι τη λήξη του πρώτου ημερολογιακού έτους, εντός του οποίου προσελήφθηκε ο μισθωτός, να χορηγήσει σε αυτόν την αναλογία της κανονικής του άδειας.

2) Κατά το δεύτερο ημερολογιακό έτος ο μισθωτός δικαιούται να λάβει τμηματικά την άδειά του με αποδοχές, που αναλογεί στο χρόνο απασχόλησής του στο έτος αυτό. Η αναλογία υπολογίζεται και πάλι με βάση της 20 ημέρες για τους εργαζόμενους με πενθήμερο ή τις 24 ημέρες για τους εργαζόμενους με εξαήμερο.

Στη διάρκεια του έτους αυτού και στο σημείο που συμπληρώνει 12 μήνες εργασία, η άδεια αυξάνεται κατά μία (1) εργάσιμη ημέρα. Ο εργοδότης υποχρεούται μέχρι τη λήξη του δεύτερου ημερολογιακού έτους, να του χορηγήσει αναλογικώς ή ολόκληρη την άδεια που φθάνει μέχρι τις 21 εργάσιμες ημέρες για τους εργαζόμενους με πενθήμερο, και τις 25 εργάσιμες ημέρες για τους εργαζόμενους με εξαήμερο.

3) Κατά το τρίτο ημερολογιακό έτος, καθώς και τα επόμενα ο μισθωτός δικαιούται να λάβει ολόκληρη την άδεια του σε κάθε χρονικό σημείο του έτους αυτού. Η άδεια αυτή θα φθάσει τις 22 εργάσιμες ημέρες για τους εργαζόμενους με πενθήμερο ή τις 26 εργάσιμες ημέρες για τους εργαζόμενους με εξαήμερο, εάν έχουν συμπληρωθεί 2 έτη απασχόλησης μέσα στο τρίτο ημερολογιακό έτος.

4) Οι μισθωτοί με προϋπηρεσία τουλάχιστον 10 έτη στον ίδιο εργοδότη ή 12 έτη σε οποιοδήποτε εργοδότη δικαιούνται 25 εργάσιμες ημέρες άδειας, για όσους είναι με πενθήμερο, ή 30 εργάσιμες ημέρες άδειας, για όσους είναι με εξαήμερο με αποδοχές (ΕΓΣΣΕ 2000-2001, άρθρο 6).

5) Επίσης οι μισθωτοί, από 1-1-2008, μετά τη συμπλήρωση 25ετούς υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας δικαιούνται μία (1) εργάσιμη ημέρα παραπάνω, δηλ. 26 ημέρες για τους εργαζόμενους με πενθήμερο και 31 ημέρες για τους εργαζόμενους με εξαήμερο (ΕΓΣΣΕ 2008-2009, άρθρο 3).

6) Επιτρέπεται η κατάτμηση της αδείας κατ’ εξαίρεση υπό προϋποθέσεις. Δηλαδή, σε περίπτωση ιδιαίτερης σοβαρής ή επειγούσης ανάγκης της επιχειρήσεως ή κατ’ αίτηση του μισθωτού λόγω δικαιολογημένης αιτίας και πάντοτε μετά από έγκριση της αρμόδιας περιφερειακής Υπηρεσίας του Υπ. Εργασίας. Στην περίπτωση αυτή το πρώτο τμήμα της αδείας πρέπει να περιλαμβάνει 6 τουλάχιστον ημέρες. Για δε τους ανηλίκους, κάτω των 18 ετών 12 τουλάχιστον εργάσιμες μέρες.

7) Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου για τη διάρκεια της άδειας (όχι λιγότερο από 6 ημέρες) και το χρόνο χορήγησής της αποφασίζει τριμελής επιτροπή της αρμόδιας Επιθεώρησης Εργασίας, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων.

– Ο εργαζόμενος δικαιούται στη διάρκεια της άδειάς του τις αποδοχές που θα έπαιρνε αν εργαζόταν κανονικά με πλήρη απασχόληση. Στις αποδοχές αυτές συμπεριλαμβάνονται όλα τα καταβαλλόμενα μηνιαία επιδόματα και οι προσαυξήσεις.

Δικαιούται επίσης επίδομα αδείας, το οποίο είναι ίσο με τις αποδοχές των ημερών άδειας, με ανώτατο όριο το ½ του μισθού, για τους αμειβόμενους με μισθό ή τα 13 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.

Ο εργοδότης υποχρεούται να προκαταβάλει τις αποδοχές και το επίδομα άδειας στον εργαζόμενο στην αρχή της άδειας.

Βιβλίο αδειών

– Οι εργοδότες πρέπει να τηρούν βιβλίο αδειών, σύμφωνα με τις υποδείξεις του υπ. Εργασίας, στο οποίο θα πρέπει να εγγράφεται η ημερομηνία πρόσληψης, η χρονική διάρκεια της αδείας της οποίας δικαιούται κάθε μισθωτός, η χρονολογία χορήγησης της αδείας και οι αποδοχές αδείας που καταβλήθηκαν στον μισθωτό. Το βιβλίο πρέπει να βρίσκεται στη διάθεση των Επιθεωρητών Εργασίας.

Κατόπιν συμφωνίας

– Ο χρόνος χορηγήσεως των αδειών καθορίζεται κατόπιν συμφωνίας μεταξύ μισθωτών και εργοδότη.

1) Οι μισοί τουλάχιστον από τους μισθωτούς πρέπει να πάρουν άδεια μέσα στο χρονικό διάστημα από 1 Μαΐου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου.

2) Ο εργοδότης υποχρεούται να χορηγήσει την άδεια εντός δύο μηνών από το χρονικό σημείο κατά το οποίο διατυπώθηκε το σχετικό αίτημα.

3) Επίσης υποχρεούται να χορηγήσει την άδεια οπωσδήποτε πριν από τη λήξη του ημερολογιακού έτους, έστω και αν δεν του την ζήτησε ο μισθωτός.

4) Η κατάτμηση της ετήσιας άδειας, ιδιαίτερα σε χρονικά διαστήματα κάτω των 6 ημερών, απαγορεύεται ρητά από το νόμο. Συνεπώς οι εργαζόμενοι οι οποίοι αναγκάζονται από τον εργοδότη σε τέτοιου τύπου «άδειες» μπορούν να απαιτήσουν τις ημέρες αυτές σε άδεια και σε περίπτωση άρνησής του, να γνωρίζουν ότι, τον αμέσως επόμενο χρόνο θα πρέπει οι συγκεκριμένες ημέρες να καταβληθούν ως αποζημίωση στον εργαζόμενο με προσαύξηση 100%.


Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το Sea Diamond

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την καθυστέρηση της ανέλκυσης του Sea Diamond πραγματοποίησαν κάτοικοι της Σαντορίνης.

Η επιτροπή »Θηραίων Πολιτών για την ανέλκυση του Sea Diamond» ζητά από τους αρμόδιους μέχρι τα τέλη Iουλίου 2008 να του κρουαζιερόπλοιου από την καλδέρα.

Σε αντίθετη περίπτωση, οι Θηραίοι προειδοποιούν με κινητοποιήσεις μέσα στον Aύγουστο.

Aπό την πλευρά της η πλοιοκτήτρια του Sea Diamond, Louis Cruises υποστηρίζει ότι το ναυάγιο προκλήθηκε λόγω της λανθασμένης χαρτογράφησης του βυθού της Σαντορίνης και επομένως δεν τίθεται ζήτημα εμπλοκής της, στη διαδικασία της ανέλκυσης του πλοίου.

πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου

Στις 7 Ιουλίου θα ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου του ΟΕΚ ύψους 188 εκατομμυρίων ευρώ σε χαμηλόμισθους και χαμηλοσυνταξιούχους. Τα εισοδηματικά κριτήρια για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα θα είναι διευρυμένα, με απόφαση της υπουργού Απασχόλησης.

Από το πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου αναμένεται να ωφεληθούν φέτος περισσότερες από 100 χιλιάδες. Βασική προϋπόθεση συμμετοχής στο πρόγραμμα είναι το οικογενειακό εισόδημα του 2007 να μην ξεπερνά τα 12.000 ευρώ προσαυξανόμενο κατά 2.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο παιδί. Το ποσό της ετήσιας επιδότησης ανέρχεται σε 1380 ευρώ για τον άγαμο και αυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. Έτσι, για τον έγγαμο με ένα παιδί το ποσό ανέρχεται σε 1.680 ευρώ, για τον έγγαμο με δυο παιδιά σε 1.980 και για τον έγγαμο με 3 και 4 παιδιά σε 2.580 ευρώ. Για κάθε προστατευόμενο παιδί μετά τα πέντε, η μηνιαία επιδότηση αυξάνεται κατά 25%. Η υπουργός Απασχόλησης αναφερόμενη στη λογική των προγραμμάτων του ΟΕΚ δηλώνει ότι «εντείνεται η προσπάθεια για να έχει κάθε οικογένεια την αξιοπρεπή κατοικία την οποία δικαιούται. Σε αυτό το πλαίσιο και μέχρι να φτάσουμε στον τελικό μας στόχο το πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου προσφέρει μια πολύτιμη συνδρομή που επεκτάθηκε και ενισχύθηκε αποφασιστικά». Για την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των δικαιούχων για πρώτη φορά επεκτάθηκε σε όλη την Ελλάδα η συνεργασία με τα ΚΕΠ.

28 Ιουνίου, 2008

Οκτώ ώρες χωρίς ρεύμα η Αλεξανδρούπολη

Filed under: Ελλαδα,εταιρειες — mysticprompter @ 10:11 πμ
Tags: , ,

Βλάβη στο δίκτυο της ΔΕΗ, άφησε χωρίς ρεύμα, για περίπου οκτώ ώρες, το κέντρο της πόλης.Από τις 3.30 τα ξημερώματα έως τις 11.30 περίπου το πρωί, οι περιοχές Αγίου Δημητρίου, Χιλής και Μάκρης, αντιμετώπισαν σοβαρότητα προβλήματα ηλεκτροδότησης, ενώ αντίστοιχα προβλήματα σημειώθηκαν και σε περιοχές, που ρευματοδοτούνται από τον υποσταθμό της Προβατώνος.

Σύμφωνα με την ΔΕΗ, η διακοπή οφείλονταν σε βλάβη που σημειώθηκε στον υποσταθμό της Παλαγίας Αλεξανδρούπολης, όπου, προ δέκα ημερών, είχε τεθεί εκτός λειτουργίας ο ένας από τους δύο μετασχηματιστές, ισχύος 40 ΜW.

Τις τελευταίες ημέρες, ο υποσταθμός λειτουργεί μόνο με έναν μετασχηματιστή, με αποτέλεσμα για την ηλεκτροδότηση της ευρύτερης περιοχής να απαιτείται μεταφορά συμπληρωματικού φορτίου από γειτονικούς υποσταθμούς.

Στον υποσταθμό Παλαγίας έχει, ήδη, μεταφερθεί ο νέος μετασχηματιστής και αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία την επόμενη εβδομάδα.

Οι αρμόδιοι της ΔΕΗ, ωστόσο, εκφράζουν ανησυχία για ενδεχόμενη αύξηση στην κατανάλωση του ρεύματος, από τη χρήση των κλιματιστικών, που μπορεί να οδηγήσει σε υπερφόρτωση του δικτύου, την περίοδο κατά την οποία η περιοχή θα καλύπτεται μόνο από τον υπάρχοντα μετασχηματιστή.

Πρόστιμο στην ΕΛΑΣ για λειτουργία καμερών σε συλλαλητήριο

Filed under: Ελλαδα,κρατος — mysticprompter @ 10:07 πμ
Tags: , , ,
 

Πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ στην Ελληνική Αστυνομία, επειδή κατά τη διάρκεια του φοιτητικού συλλαλητηρίου στις 22.3.2007 και στην πορεία, που ακολούθησε, λειτουργούσαν οι κάμερες, παρά την απαγόρευση, για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας των οχημάτων και εκείνες, που είναι τοποθετημένες σε πλατείες, επέβαλε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, «οι ελεγκτές της Αρχής διαπίστωσαν ότι, την ημέρα του συλλαλητηρίου, οι κάμερες που είναι τοποθετημένες στα Προπύλαια του Πανεπιστημίου Αθηνών, στον πεζόδρομο της οδού Κοραή και στην συμβολή των οδών Πανεπιστημίου και Αιόλου, λειτουργούσαν και άλλαζαν κατεύθυνση ανάλογα με τη φορά της πορείας».

Στην απόφαση αναφέρεται επίσης, ότι «άλλοι ελεγκτές της Αρχής, οι οποίοι ήταν στην αίθουσα Μέτρων Τάξης στην ΓΑΔΑ, στη Λ. Αλεξάνδρας, διαπίστωσαν ότι από τις κάμερες οι αξιωματικοί της ΕΛΑΣ παρακολουθούσαν το συλλαλητήριο και την πορεία, παρουσία δύο εισαγγελέων».

Υπενθυμίζεται ότι η Αρχή είχε επιβάλει, το 2006, πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ, στην ΕΛΑΣ, επειδή ελεγκτές της Αρχής διαπίστωσαν ότι οι κάμερες λειτουργούσαν παρά την απαγόρευση.

26 Ιουνίου, 2008

μακαρονια…αφιλτρα

Νταλίκα – τσιγαράδικο κυκλοφορούσε ανενόχλητη: Μεγάλη υπόθεση λαθρεµπορίας αποκαλύφθηκε ύστερα από έφοδο σε Μέγαρα και Ξάνθη. Σύµφωνα µε τα χαρτιά, η νταλίκα θα έπρεπε να είναι φορτωµένη µε… µακαρόνια. Και ω! του θαύµατος, αντί για pasta, το όχηµα µετέφερε τσιγάρα Camelot Ford που προορίζονταν για το εξωτερικό. Μάταια έκρουε τον κώδωνα του κινδύνου, µε αναφορές προς τον εισαγγελέα, προς το υπουργείο Οικονοµικών και το Μέγαρο Μαξίµου, προς το πρώην ΣΔΟΕ κ.λπ., ο απελθών πρόεδρος της ΣΕΚΑΠ Ηλίας Σεϊτανίδης. Κοινοποιώντας μάλιστα αυτές τις επιστολές του στον κοµµατικό µηχανισµό της Νέας Δηµοκρατίας, ο πρώην πρόεδρος προσπάθησε να διαφωτίσει γνωρίζοντες, αγνοούντες και κωφεύοντες για τα τεκταινόµενα στο εργοστάσιο. Μιλούσε για φοροδιαφυγή ύψους εκατοµµυρίων ευρώ. Για ξέπλυµα βρόµικου χρήµατος. Για παράνοµες δραστηριότητες, κακοδιαχείριση, διασπάθιση των εσόδων και συµµετοχή σε συστηµατικό και οργανωµένο λαθρεµπόριο. Όλες οι κατά γενική οµολογία βαριές κατηγορίες – που ο Σεϊτανίδης υποστηρίζει ότι συνοδεύονται από αποδεικτικά στοιχεία – µέχρι τις αρχές του τρέχοντος µήνα αποδίδονταν σε αψιµαχίες µεταξύ των δύο προέδρων

νεκρες μελισσες

Στα τέλη Μαΐου, οι γερμανικές αρχές ανέστειλαν την κυκλοφορία εφτά φυτοφαρμάκων που θεωρήθηκαν υπεύθυνα για τον θάνατο εκατομμυρίων μελισσών στο κρατίδιο Βάδης – Βυρτεμβέργης. Στην Ελλάδα, κάποια απ’ αυτά κυκλοφορούν ακόμη. Στο 99% των νεκρών μελισσών που εξετάστηκαν στη Γερμανία εντοπίστηκε συσσώρευση της ουσίας clothianidin, που παράγεται από την Bayer CropScience, θυγατρική της γερμανικής Bayer. Το clothianidin, που κυκλοφορεί σε πολλές χώρες της Ευρώπης ως δραστική ουσία του εντομοκτόνου Poncho, ανήκει στην οικογένεια των νεονικοτινοειδών,

που μιμούνται τα αποτελέσματα της φυσικής νικοτίνης  παραλύοντας το νευρικό σύστημα των εντόμων και προκαλώντας τον θάνατό τους. Στη λίστα με τα απαγορευμένα φιγουράρουν επίσης τα imidacloprid και methiocarb της Bayer αλλά και το thiamethoxam της Syngenta. «Δέκα χρόνια φωνάζουμε για τον κίνδυνο από τα νεονικοτινοειδή», λέει στην «Guardian» ο Φίλιπ Μίμκες, εκπρόσωπος της «Συμμαχίας εναντίον της Bayer». «Με ετήσιο τζίρο 800.000.000 ευρώ, το imidacloprid και το clothianidin είναι από τα σημαντικότερα προϊόντα της εταιρείας, γι’ αυτό αντιστέκεται στην απαγόρευσή τους».

Η αγωνία για την τύχη των μελισσών οφείλεται στο ότι το 80% των φυτών του πλανήτη εξαρτώνται απ’ αυτές για να γονιμοποιηθούν. Τυχόν δραματική μείωση ή εξαφάνισή τους δεν θα σημαίνει απλώς λιγότερο μέλι για τους καταναλωτές, αλλά κυρίως τεράστιες απώλειες για τις αγροτικές οικονομίες!

Γι’ αυτό και στη Γαλλία, το imidacloprid, που κυκλοφορεί με το εμπορικό όνομα Gaucho, έχει απαγορευτεί από το 1999, ενώ το 2004 απαγορεύτηκε το fipronil της γερμανικής BASF, που αρχικά είχε κριθεί κατάλληλο για να αντικαταστήσει το Gaucho. Την τύχη τους ακολούθησε πριν από μερικούς μήνες και το clothianidin. Στις ΗΠΑ, οι μελισσοκόμοι της Νότιας Ντακότα έχουν υποβάλει μήνυση κατά της Bayer για την απώλεια χιλιάδων μελισσών μετά από εκτενείς ψεκασμούς με imidacloprid, το 1995. Και στην Ελλάδα;

Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον Πασχάλη Χαριζάνη, διευθυντή του Εργαστηρίου Μελισσοκομίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, «παρά τις διαπιστωμένες απώλειες, το Σύνδρομο της Κατάρρευσης Μελισσιών δεν αποτελεί ακόμη σοβαρή απειλή». Πιθανότατα όμως η αισιοδοξία αυτή σύντομα να ανατραπεί, αφού, όπως αποκάλυψε η έρευνα του Global, τόσο το imidacloprid όσο και τα methiocarb, thiamethoxam και fipronil κυκλοφορούν ελεύθερα στην ελληνική αγορά από την Bayer, τη Syngenta και την BASF αντίστοιχα. Ήδη, όπως επισήμανε ο κ. Χαριζάνης, μελισσοκόμοι από τη Βόρεια Ελλάδα αναφέρουν ότι η χρήση του Gaucho έχει άμεσο αντίκτυπο στον τοπικό πληθυσμό των μελισσών.

Στο σάιτ του Gaucho (www.gaucho.gr), η Bayer αναφέρει: «Το Gaucho είναι εγκεκριμένο και καθιερωμένο στη γεωργική πράξη παγκόσμια. Με τις εξαιρετικές ιδιότητές του προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα για τον καλλιεργητή: αποτελεσματικότερη φυτοπροστασία και περιορισμό στην επιβάρυνση του περιβάλλοντος». Πιο κάτω σημειώνει ότι το προϊόν είναι «πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς και τα πτηνά» – δεν αναφέρει όμως τίποτα για τις μέλισσες ούτε, φυσικά, για την απαγόρευσή του σε δύο, ήδη, ευρωπαϊκές χώρες.

Το ίδιο ισχύει για τα άλλα τέσσερα προϊόντα της Bayer με δραστική ουσία το imidacloprid που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά (Quick Bayt, Premise Gel, Confidor 200 SL, Confidor Oil), καθώς και για το Mesurol 50 WP, με δραστική ουσία το methiocarb. Σιγή ιχθύος τηρεί και η BASF για το fipronil (εμπορικό όνομα Goliath), ενώ μόνο η Syngenta αναφέρει ότι το thiamexotham (εμπορικό όνομα Actara και Cruiser) είναι τοξικό για τις μέλισσες. Όχι ότι φαίνεται κανείς εδώ να ασχολείται με τον κίνδυνο. Το Global επικοινώνησε με την Greenpeace και την WWF, δύο από τις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές οργανώσεις. Καμία δεν είχε κάποιο σχόλιο σε σχέση με τον πονοκέφαλο των μελισσών, που δεν πρόκειται βέβαια να περάσει με ασπιρίνη…

(Ποντίκι, 26.6.2008)

Αλλαγή του αγωγού πετρελαίου Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη

Αλλαγή της διαδρομής του αγωγού πετρελαίου Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη εντός του βουλγαρικού εδάφους σχεδιάζει η Gazprom και, εφόσον τελικά εγκριθεί αυτή η αλλαγή, αναμένεται να επιφέρει και νέα καθυστέρηση στην υλοποίηση του έργου.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του βουλγαρικού Τύπου, τα οποία επικαλείται ο ραδιοφωνικός σταθμός City 99,5, ο εκπρόσωπος της ρωσικής Gazprom Neft και διευθυντής του έργου, Νικολάι Σεριόγκιν, δήλωσε ότι η επικαιροποίηση των τεχνικών και οικονομικών παραμέτρων του έργου είναι πιθανό να οδηγήσει σε αλλαγές στη χάραξη του αγωγού.

Η επικαιροποίηση των μελετών, σύμφωνα με τον κ. Σεριόγκιν, εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2008 ή το αργότερο στις αρχές του 2009.

Η αλλαγή της διαδρομής αφορά στην παράκαμψη ενός υδροβιότοπου για περιβαλλοντικούς λόγους.

Το αρχικό πλάνο προέβλεπε την εξεύρεση χρηματοδότησης και την πραγματοποίηση των κατασκευαστικών διαγωνισμών εντός του 2008, ώστε η κατασκευή του έργου να ξεκινήσει μέσα στο 2009, ωστόσο τώρα πρέπει να αναμένεται μια νέα καθυστέρηση λίγων μηνών στην υλοποίηση του έργου.

Επίσης, πάλι σύμφωνα με δημοσιεύματα, το κόστος κατασκευής του αγωγού ενδέχεται να είναι ακριβότερο μέχρι και κατά 50%, λόγω της αύξησης στις τιμές των μετάλλων.

Από το ελληνικό υπουργείο Ανάπτυξης αναφέρθηκε ότι οι όποιες αλλαγές αποφασιστούν, δεν επηρεάζουν τα σημεία εισόδου και εξόδου του αγωγού (τα λιμάνια του Μπουργκάς και της Αλεξανδρούπολης).

ίδρυση ιδιωτικών νηπιαγωγείων

Filed under: παιδεια,Ελλαδα — mysticprompter @ 9:22 πμ
Tags: , ,

Η δυνατότητα παροχής αδείας, ίδρυσης ιδιωτικών νηπιαγωγείων, μέχρι 21 Ιουλίου 2008, δίδεται από το υπουργείο Παιδείας και με απόφαση του υπουργείου προωθείται σχετική νομοθετική ρύθμιση για ψήφιση στη Βουλή.

Σημειώνεται πάντως ότι οι εγγραφές των νηπίων στα προαναφερόμενα ιδιωτικά νηπιαγωγεία, θα πραγματοποιηθούν από 1η έως 15η Σεπτεμβρίου.

«θελω τον Λυκαβυττο» λεει ο ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ

Συνέχεια στο «σήριαλ του Λυκαβηττού» έδωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων, Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι ο δήμος θα διεκδικήσει το θέατρο.

Αναφερόμενος στα τελευταία γεγονότα, ο κ. Κακλαμάνης έκανε λόγο για προσπάθεια μετάθεσης ευθυνών που επιχειρούν προς τον Δήμο οι εμπλεκόμενες πλευρές, δηλαδή το Ελληνικό Φεστιβάλ και η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης.

Εν τω μεταξύ, κανονικά θα διεξαχθεί στο θέατρο η προγραμματισμένη για τις 9 Ιουλίου, συναυλία της Γκλόρια Γκέινορ, αλλά και των Πινκ Μαρτίνι στις 7 Ιουλίου.

Αντίθετα οι συναυλίες των Φίλιππο Πλιάτσικα και Χαρούλας Αλεξίου έχουν μεταφερθεί το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και στο Καλλιμάρμαρο αντίστοιχα.

Επόμενη σελίδα: »

Δημιουργήστε ένα δωρεάν ιστότοπο ή ιστολόγιο στο WordPress.com.